You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

OCHOLEWKA.PL

obowiązuje od dnia 25.03.2019

Regulamin przedstawia zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego

pod adresem www.ocholewka.pl przez Sklep obuwniczy B. Banaszek (ul. Reymonta 5a, 97-225 Ujazd).

§1 Wstęp

Dane do komunikacji ze Sprzedawcą

Adres do wymian/zwrotów/reklamacji:

Sklep obuwniczy B. Banaszek

ul. Kościelna 3

97-225 Ujazd

e-mail: biuro@ocholewka.pl  

Nr rachunku bankowego prowadzonego przez:

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

§ 2 Słownik pojęć

W niniejszym Regulaminie użyte pojęcia oznaczają:

Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu;
w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.ocholewka.pl zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw 

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

Klient – to pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot/towar umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.ocholewka.pl

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt/Towar – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która jest przedmiotem Umowy sprzedaży

Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ocholewka.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

U mowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary

Wada – może być to zarówno wada fabryczna, jak i wada prawna.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego 
a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§3 Warunki ogólne

 1. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 3. Potwierdzenie wszelkich postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail.
 4. W zakładce Zwroty i Wymiana Kupujący samodzielnie pobiera i wypełnia dokument, który wraz
  z towarem zostaje wysyłany na koszt Kupującego do Sprzedawcy.
 5. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 

§4 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. 
 2. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje po potwierdzeniu zamówienia poprzez kliknięcie linku znajdującego się w mailu informującym o zamówieniu (w przypadku niezarejestrowanych klientów), a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Zamówienia niepotwierdzone w ciągu 3 dni nie będą realizowane (z wyjątkiem zamówień wcześniej opłaconych).
 4. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany jest wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego w zamówieniu miejsca.
 1. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest w zakładce pod adresem
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy
  będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za zakupione towary.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 

 

§5 Reklamacje

 1. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za wady fizyczne lub prawne towarów na zasadzie art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego (rękojmia)
 2. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem umowy – bez wad.
 3. Każda rzecz kupiona w sklepie, która posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży, może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa.
 4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu na adres reklamacyjny
 5. Konsument otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 6. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego produktu 
  z umową, Konsumentowi przysługuje prawo do: żądania wymiany Towaru na wolny od wad lub  złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny lub odstąpieniu od umowy. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Konsument jeżeli rzecz sprzedana posiada wadę, ma prawo:

a)       żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b)       żądać usunięcia wady.

 1. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę.
 2. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu
  z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji postanowień niniejszej umowy, czyli realizacji złożonego zamówienia. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem zawarcia umowy oraz realizacji zamówienia.
 2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.  Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 4. Administratorem Danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenie UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016) jest Bożena Banaszek, właściciel Sklepu obuwniczego B. Banaszek (ul. Reymonta 5a,
  97-225 Ujazd).
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa.
 6. Dane osobowe mogą być przekazane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane osobowe mogą być ujawnione procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym za zlecenie Administratora Danych.
 8. Dane osobowe zawarte w umowie przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 9. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 10. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa).
 11. Informuje się, że w procesie realizacji umowy nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 1.  Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.